طراحی سایت زندگینامه کارآفرینان بزرگ ایرانی

شناسایی ویژگیهای کارآفرینان بزرگ یک کشور و معرفی الگوهای نقشی که آنان در زندگی شغلی و شخصی خود به کار برده اند تا به قله های موفقیت دست یابند می تواند سایر افراد جامعه را که آرزوهای بزرگ در سر می پرورانند هدایت نماید. این وب سایت با حمایتهای علمی مراکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران برای اولین بار در ایران منتشر می شود.و به معرفی مجموعه یکصد جلدی کارآفرینان بزرگ ایرانی می پردازد.