طراحی سایت مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی دانشگاه تهران

طراحی وب سایت مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی قراردادی با وب آران به انجام رسید. زمینه های اصلی پژوهش در این مرکز فیزیولوژی بیماریهای نورودژنراتیو و درد با استفاده از مدلهای حیوانی است. اهداف کلی این مجموعه به شرح ذیل میباشد:
۱-    شناسایی و تامین تجهیزات و بهره برداری از آزمایشگاههای مورد نیاز مرکز
۲-    برگزاری کارگاههای پژوهشی آموزشی الکتروفیزیولوژی
۳-    طراحی و تدوین زیرساختهای لازم جهت دوره های فوق تخصصی نوروفیزیولوژی
۴-    درج نشریات تخصصی توسط مرکز
۵-    انجام پایان نامه های دانشجویی مرتبط در پروژه های مشترک
۶-    تامین پرسنل آموزش و پژوهشی مورد نیاز مرکز
۷-    چاپ دستاوردهای علمی مرکز در مجلات معتبر بین المللی

آدرس و نشانی این مرکز eprc.tums.ac.ir می باشد.