طراحی وب سایت مرجع علمی مدیریت محله

قرارداد طراحی سایت اولین مرجع علمی مدیریت محله با وب آران به امضا رسید. سایت مرجع مدیریت محله شامل مفاهیم پایه، پایان نامه ها و رساله ها، سخنرانیها و همایش ها، مطالعات جهانی، آموزش، پژوهش و مشاوره در زمینه مدیریت و برنامه ریزی محله به دو زبان فارسی و انگلیسی می باشد.